تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی ره
رادیولوژی 2668-2669
آندوسکوپی ریه 2644
آندوسکوپی گوارش 2642-2643
سونوگرافی 2670-2671
اسپیرومتری 2645
داروخانه مرکزی 2652-2651
داروخانه مرکزی(انبار) 2746
داروخانه (تجهیزات) 2748
آزمایشگاه بلادگز 2740
نوار قلب 2789
پست کت 2758
اکو قلب 2762
آنژیو گرافی قلب 2647-2648
مشاوره HIV 2810-2695-66911295