تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
بخشهای جراحی بیمارستان امام خمینی ره
ارتوپدی زنان 2616-2617
ارتوپدی مردان 2613-2614
اورولوژی 2660-2661
جراحی 1 2603-2604
جراحی  4و3 2607-2608
جراحی اعصاب 2634-2636
جراحی قلب 2696-2697
جراحی قلب اطفال 2780
پیوند کلیه و کبد 2657-2658
بخشهای داخلی بیمارستان امام خمینی ره
طبی 2 (کلیه زنان و جنرال) 2601-2602
طبی 4 (کلیه مردان) 2666-2667
طبی 5 (گوارش) 2639-2640
طبی 6 (ریه) 2664-2665
همودیالیز 2677-2678
دیالیز صفاقی 2492
بخش نورولوژی 2424
بخش روان تنی 2421
قلب زنان 2610-2611-2612
قلب مردان 2680-2681
عفونی زنان 2691-2692
عفونی مردان 2812-2690
پوست 2655-2656
بخش ضایات نخاعی 2494