تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
بخش مراقبت های ویژه مجتمع
ICU جراحی اعصاب 2480-2635
ICU جراحی قلب 2698-2699
ICU جراحی قلب اطفال 2739
NICU (ولیعصر) 2662-2663
ICU پیوند 2673-2674
CCU قلب(امام) 2511-2512
ICU جراحی کانسر 2211-2212-2208-2209
ICU درمانگاه 2358-2359