تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
اتاق های عمل مجتمع
اتاق عمل 1 (عمومی) 2618-2619
اتاق عمل 2 (عمومی) 2620-2621
اتاق عمل ارتوپدی 2627-2628
اتاق عمل اورولوژی 2625-2626
اتاق عمل جراحی اعصاب 2637-2638
اتاق عمل جراحی قلب 2622-2623-2624
اتاق عمل ولیعصر عج 2062-2386-2387

2063-2388-2389

اتاق عمل انستیتو کانسر 2540-2541-2542
اتاق عمل اورژانس 2265-2266