تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
بیمارستان امام خمینـی ره(بخشهای اداری)
ریاست مجتمع 2756-66581587
ریاست مجتمع (فکس) 66581604
مسئول دفتر 2719
مدیریت 66581615-2716-2717
حراست 2414
روابط عمومی 2755
حسابداری (رییس) 66581654-2706
حسابداری (اعتبارات) 2707
حسابداری (تنظیم حساب ها) 2708-2720
حسابداری (دایره لیست) 2710-2711
حسابداری (درآمد) 66938866-2821-2830
امور اداری (ریییس) 2713
امور اداری (کارگزینی) 2712-2704
بایگانی اداری (کارگزینی) 2615
خدمات 2701-2700
صندوق 2831
ترخیص 2764-2825