تلفنهای ضروری مجتمع

برای تماس با شماره های چهار رقمی از خارج از بیمارستان، پیش شماره 6119 الزامی است
بیمارستان ولیعصر عج (بخشهای اداری)
ریاست 2300-66581631
مدیریت 2346-66581584
دفتر پرستاری(مترون) 2319
دفتر پرستاری 2318-66940020
حسابداری(رییس) 2050
حسابداری 2484-2311
امور اداری 2302
کار گزینی 2352-2355
خدمات 2304
ترخیص 2312
پذیرش و صندوق 2314
بایگانی اداری 2321
بایگانی پزشکی 2333
مدارک پزشکی 2439
بهداشت محیط 2446