مرکز توسعه پژوهش

هدف این مرکز فراهم نمودن دانش، مهارت و تسهيلات لازم براي انجام پژوهش، توسعه پژوهش و ارتقاء خدمات پژوهشي براي گروههاي مختلف شامل اساتيد محترم هیئت علمی،  فلوشیپها، دستياران فوق تخصصی و تخصصی، مدیران، دانشجویان و کارورزان و پژوهشگران مي باشد

مرکز توسعه پژوهش در این معاونت عهده دار گسترش امور پژوهشی، ساماندهی و جمع آموری اطلاعات از بیماران، برگزاری کارگاهها، مقاله نویسی و تهیه بولتن ها و بروشورها، تشکیل سیستمهای پژوهش درون بخشی، ایجاد هسته های مشاوره آموزش و پژوهش و برگزاری سمینارهای یکروزه است.