مجموعه پیش رو حاوی شماره تلفنهای داخلی قسمتهای مختلف مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) به تفکیک  می باشد

در صورتیکه قصد تماس از خارج از مجتمع را دارید کافیست چهار رقم 6119 را در ابتدای شماره های چهار رقمی اضافه کنید و قسمتهایی که خود واحد دارای تلفنخانه مرکزی هستند کافیست پس از گرفتن شماره هشت رقمی تلفنخانه آن قسمت از شماره های  سه رقمی داخلی استفاده کنید