مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

وبینار آموزشی covid-19 مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

وبینار آموزشی covid- 19 با حضور معاونت محترم درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)