مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فرآیند پذیرش و ترخیص بیمار در دپارتمان IPD

 

 

فرآیند پذیرش و ترخیص بیمار در دپارتمان IPD:

 

 

  • بیمار به واحد IPD مراجعه می کند. قرارداد مربوط به پذیرش را امضا می کند.
  • در همین قرارداد تعرفه بر اساس تبدیل به نرخ ETS و شماره حساب درآمد اختصاصی بیمارستان به بیمار اعلام می شود.
  • بیمار مبلغ ریالی تعرفه را به حساب بیمارستان واریز کرده و رسید بانکی را به حسابداری ارائه می کند.
  • حسابداری پرداخت را در فرم پذیرش بیمار تائید می کند.
  • بیمار به پذیرش مراجعه کرده و بستری می شود.
  • در پایان دوره بستری صورتحساب ارزی به زبان انگلیسی به بیمار ارائه می شود.

 

توجه:

  •    از آنجا که خدمات پیش از بستری شدن بیمار و انجام بررسی های پیش از انجام پیوند در بیماران مختلف، متفاوت است این خدمات در بسته خدمتی لحاظ نمی شود و تعرفه این خدمات سرپایی بصورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.
  •     در صورت بروز COMPLICATION برای بیمار و نیاز به استفاده از خدمات بستری بیشتر از میزان استاندارد تعریف شده برای بسته گلوبال خدمت، بر اساس تخمین پزشک معالج دوره بستری تکمیلی تعیین و سپس ودیعه ای از بیمار اخذ می شود.