مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری پزشکی هسته ای

1 (1)

۱ (۱)

1 (2)

۱ (۲)

1 (3)

۱ (۳)

1

۱