مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری مرکز تصویربرداری

1

۱

MRI دستگاه

MRI دستگاه

انجام آنژیوگرافی

انجام آنژیوگرافی

نمای مرکز تصویربرداری از منظر شمالی

نمای مرکز تصویربرداری از منظر شمالی