مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری وقایع قبل از انقلاب

 

 

بهمن   سال 1386

بهمن سال ۱۳۸۶

بهمن سال 1386

بهمن سال ۱۳۸۶

بهمن  سال 1386

بهمن سال ۱۳۸۶