مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری وقایع زمان جنگ تحمیلی