مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری نمایی از مراکز درمانی مستقر در مجتمع

 

 

 

آشپزخانه  سال 1343

آشپزخانه سال ۱۳۴۳

باند امداد هوایی

باند امداد هوایی

بیمارستان امام خمینی از منظر غربی سال 1331

بیمارستان امام خمینی از منظر غربی سال ۱۳۳۱

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوب غربی  سال 1381

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوب غربی سال ۱۳۸۱

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوب غربی سال 1331

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوب غربی سال ۱۳۳۱

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوبی  سال 1331

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوبی سال ۱۳۳۱

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوبی سال 1331

بیمارستان امام خمینی از منظر جنوبی سال ۱۳۳۱

بیمارستان امام خمینی از منظر شرقی  سال 1327

بیمارستان امام خمینی از منظر شرقی سال ۱۳۲۷

بیمارستان امام خمینی از منظر شرقی  سال 1352

بیمارستان امام خمینی از منظر شرقی سال ۱۳۵۲

بیمارستان امام خمینی از منظر شمال  سال 1345

بیمارستان امام خمینی از منظر شمال سال ۱۳۴۵

بیمارستان امام خمینی از منظر شمال  سال 1348

بیمارستان امام خمینی از منظر شمال سال ۱۳۴۸

بیمارستان امام خمینی از منظر شمالی  سال 1331

بیمارستان امام خمینی از منظر شمالی سال ۱۳۳۱

بیمارستان امام خمینی از منظر شمالی سال 1381

بیمارستان امام خمینی از منظر شمالی سال ۱۳۸۱

بیمارستان امام خمینی سال 1378

بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۷۸

بیمارستان امام خمینی سال 1384

بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۴

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته 3

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته ۳

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته 1

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته ۱

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته 4

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته ۴

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته

تاسیسات آبرسانی و تصفیه آب در گذشته

تالار امام خمینی سال1381

تالار امام خمینی سال۱۳۸۱

تمامی فضای مجتمع از منظر هوایی سال 1387

تمامی فضای مجتمع از منظر هوایی سال ۱۳۸۷

خوابگاه دستیاران کشیک

خوابگاه دستیاران کشیک

خیاط خانه  سال 1331

خیاط خانه سال ۱۳۳۱

ساختمان بخش های عفونی از منظر شرقی سال 1385

ساختمان بخش های عفونی از منظر شرقی سال ۱۳۸۵

ساختمان بخش های عفونی از منظر شمالی سال 1385

ساختمان بخش های عفونی از منظر شمالی سال ۱۳۸۵

ساختمان بخش های عفونی از منظر غربی سال 1385

ساختمان بخش های عفونی از منظر غربی سال ۱۳۸۵

ساختمان عفونی  سال 1327

ساختمان عفونی سال ۱۳۲۷

ساختمان عفونی  سال 1386

ساختمان عفونی سال ۱۳۸۶

لابراتوار زبان  سال 1386

لابراتوار زبان سال ۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال 1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال 1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال 1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال 1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال۱۳۸۶

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال 1386

نمای برفی بیمارستان امام خمینی سال ۱۳۸۶

انستیتوکانسر از منظر جنوب غربی  سال 1331

انستیتوکانسر از منظر جنوب غربی سال ۱۳۳۱

خیاط خانه  سال 1336

خیاط خانه سال ۱۳۳۶

رختشویخانه  سال 1336

رختشویخانه سال ۱۳۳۶

ساختمان انستیتوکانسرسال 1348

ساختمان انستیتوکانسرسال ۱۳۴۸

ساختمان انستیتوکانسرسال 1381

ساختمان انستیتوکانسرسال ۱۳۸۱

ساختمان انستیتوکانسرسال 1386

ساختمان انستیتوکانسرسال ۱۳۸۶

ساختمان سانترال شماره دو سال 1381

ساختمان سانترال شماره دو سال ۱۳۸۱

ساختمان سانترال شماره یک سال 1381

ساختمان سانترال شماره یک سال ۱۳۸۱

سال 1336

سال ۱۳۳۶

سالن انتظار درمانگاه جراحی  سال 1336

سالن انتظار درمانگاه جراحی سال ۱۳۳۶

غذاخوری  سال 1336

غذاخوری سال ۱۳۳۶

کتابخانه  سال 1336

کتابخانه سال ۱۳۳۶

مراسم نامگذاری مرکز تحقیقات شارل ابرلن  سال 1337

مراسم نامگذاری مرکز تحقیقات شارل ابرلن سال ۱۳۳۷

مراسم نامگذاری مرکز تحقیقات شارل ابرلن سال 1337

مراسم نامگذاری مرکز تحقیقات شارل ابرلن سال ۱۳۳۷

آرشیو مجلات کتابخانه سال 1381

آرشیو مجلات کتابخانه سال ۱۳۸۱

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی  سال 1381

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی سال ۱۳۸۱

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی  سال 1385

بیمارستان ولیعصر از منظر جنوبی سال ۱۳۸۵

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی  سال 1375

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی سال ۱۳۷۵

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی  سال 1365

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی سال ۱۳۶۵

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی  سال 1375

بیمارستان ولیعصر از منظرجنوبی سال ۱۳۷۵

تالار ولیعصر  سال 1386

تالار ولیعصر سال ۱۳۸۶

سردر بیمارستان ولیعصر سال 1381

سردر بیمارستان ولیعصر سال ۱۳۸۱

کتابخانه  سال 1381

کتابخانه سال ۱۳۸۱

1 (2)

۱ (۲)

1 (3)

۱ (۳)

1 (4)

۱ (۴)

1 (5)

۱ (۵)

1 (6)

۱ (۶)

1 (7)

۱ (۷)

1 (8)

۱ (۸)

1

۱

از منظر جنوبی  سال 1354

از منظر جنوبی سال ۱۳۵۴

داروخانه شبانه روزی

داروخانه شبانه روزی