مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری معرفی روسا و مدیران در دوره های مختلف

 

 

 

روسا و مدیران بیمارستانهای مجتمع   سال 1387

روسا و مدیران بیمارستانهای مجتمع سال ۱۳۸۷

آقای پرویز اسفندیاری مدیر انستیتو کانسر

آقای پرویز اسفندیاری مدیر انستیتو کانسر

آقای بیژن بختیاری مدیر سابق انستیتوکانسر

آقای بیژن بختیاری مدیر سابق انستیتوکانسر

آقای دکتر ابوالقاسم اباسهل رییس انستیتوکانسر

آقای دکتر ابوالقاسم اباسهل رییس انستیتوکانسر

آقای دکتر حسین قناعتی رییس مرکزتصویربرداری

آقای دکتر حسین قناعتی رییس مرکزتصویربرداری

آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان رییس مجتمع

آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان رییس مجتمع

آقای دکتر عبدالرضا صمیمی مدیر بیمارستان امام خمینی

آقای دکتر عبدالرضا صمیمی مدیر بیمارستان امام خمینی

آقای دکتر غلامرضا توگه  معاون آموزشی بیمارستان ولیعصر عج

آقای دکتر غلامرضا توگه معاون آموزشی بیمارستان ولیعصر عج

آقای دکتر مجید غفارپور معاون آموزشی مجتمع

آقای دکتر مجید غفارپور معاون آموزشی مجتمع

آقای دکتر مهدی عقیلی  معاون پ‍وهشی مجتمع

آقای دکتر مهدی عقیلی معاون پ‍وهشی مجتمع

آقای سید علی اصغر قریشی مدیر سابق بیمارستان امام خمینی

آقای سید علی اصغر قریشی مدیر سابق بیمارستان امام خمینی

آقای علی صالح زاده مدیر سابق بیمارستان ولیعصرعج

آقای علی صالح زاده مدیر سابق بیمارستان ولیعصرعج

آقای محمدرضا عباسی   قائم مقام معاون آموزشی مجتمع

آقای محمدرضا عباسی قائم مقام معاون آموزشی مجتمع

آقای وهاب صادق پور   مدیر مرکز تصویربرداری

آقای وهاب صادق پور مدیر مرکز تصویربرداری

آقای هادی مخبر   مدیر بیمارستان ولیعصر عج

آقای هادی مخبر مدیر بیمارستان ولیعصر عج

خانم دکتر فاطمه نیری رییس بیمارستان ولیعصر عج

خانم دکتر فاطمه نیری رییس بیمارستان ولیعصر عج

مدیران پرستاری و سوپروایزرهای بیمارستانهای مجتمع  سال 1387

مدیران پرستاری و سوپروایزرهای بیمارستانهای مجتمع سال ۱۳۸۷

مدیران و روسای حسابداری بیمارستان آقایان نجفی رحیمی  قاضی می

مدیران و روسای حسابداری بیمارستان آقایان نجفی رحیمی قاضی می