مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری تصاویر دسته جمعی اعضای هیات علمی

 

 

اساتید بخش پاتولوژی مرکزی  سال 1387

اساتید بخش پاتولوژی مرکزی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی توراکس  سال 1387

اساتید بخش جراحی توراکس سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی پلاستیک  سال 1387

اساتید بخش جراحی پلاستیک سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی  سال 1381

اساتید بخش جراحی سال ۱۳۸۱

اساتید بخش پزشکی هسته ای  سال 1387

اساتید بخش پزشکی هسته ای سال ۱۳۸۷

اساتید بخش خون  سال 1387

اساتید بخش خون سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی ولیعصر سال 1355

اساتید بخش جراحی ولیعصر سال ۱۳۵۵

اساتید بخش جراحی مغز و اعصاب  سال 1383

اساتید بخش جراحی مغز و اعصاب سال ۱۳۸۳

اساتید بخش جراحی قلب سال 1387

اساتید بخش جراحی قلب سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی عمومی  سال 1387

اساتید بخش جراحی عمومی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی سرطان  سال 1387

اساتید بخش جراحی سرطان سال ۱۳۸۷

اساتید بخش جراحی زنان  سال 1387

اساتید بخش جراحی زنان سال ۱۳۸۷

اساتید بخش رادیولوژی مرکز تصویربرداری سال 1381

اساتید بخش رادیولوژی مرکز تصویربرداری سال ۱۳۸۱

اساتید بخش رادیوتراپی سال 1387

اساتید بخش رادیوتراپی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش داخلی گوارش  سال 1387

اساتید بخش داخلی گوارش سال ۱۳۸۷

اساتید بخش داخلی قلب  سال 1387

اساتید بخش داخلی قلب سال ۱۳۸۷

اساتید بخش داخلی ریه سال 1387

اساتید بخش داخلی ریه سال ۱۳۸۷

اساتید بخش داخلی روماتولوژی  سال 1387

اساتید بخش داخلی روماتولوژی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش داخلی جنرال سال 1387

اساتید بخش داخلی جنرال سال ۱۳۸۷

اساتید بخش نفرولوژی  سال 1387

اساتید بخش نفرولوژی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش نازایی  سال 1387

اساتید بخش نازایی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش مغز و اعصاب سال 1387

اساتید بخش مغز و اعصاب سال ۱۳۸۷

اساتید بخش گوش و حلق و بینی  سال 1387

اساتید بخش گوش و حلق و بینی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش کودکان  سال 1387

اساتید بخش کودکان سال ۱۳۸۷

اساتید بخش عفونی  سال 1387

اساتید بخش عفونی سال ۱۳۸۷

اساتید بخش طب اورژانس سال 1387

اساتید بخش طب اورژانس سال ۱۳۸۷

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر میر

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر میر

آموزش بالینی در بخش پوست توسط دکتر صدری سال 1331

آموزش بالینی در بخش پوست توسط دکتر صدری سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش چشم پزشکی توسط دکتر باستان سال 1331

آموزش بالینی در بخش چشم پزشکی توسط دکتر باستان سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر میر

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر میر

آموزش بالینی توسط دکتر میر

آموزش بالینی توسط دکتر میر

اساتید و دانشجویان بخش عفونی  سال 1346

اساتید و دانشجویان بخش عفونی سال ۱۳۴۶

اساتید و دانشجویان بخش اورولوژی  سال 1381

اساتید و دانشجویان بخش اورولوژی سال ۱۳۸۱

آموزش در تالار میر توسط دکتر میر

آموزش در تالار میر توسط دکتر میر

آموزش بالینی در بخش مغز و اعصاب توسط دکتر چهرازی سال 1331

آموزش بالینی در بخش مغز و اعصاب توسط دکتر چهرازی سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش کودکان توسط دکتر قریب سال 1331

آموزش بالینی در بخش کودکان توسط دکتر قریب سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش عفونی توسط دکتر اقبال سال 1331

آموزش بالینی در بخش عفونی توسط دکتر اقبال سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش داخلی توسط دکتر عزیزی  سال 1331

آموزش بالینی در بخش داخلی توسط دکتر عزیزی سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر اخوی سال 1331

آموزش بالینی در بخش جراحی توسط دکتر اخوی سال ۱۳۳۱

آموزش بالینی در بخش جراحی 3

آموزش بالینی در بخش جراحی ۳

بخش داخلی  دکتر عزیزی و دکتر مولوی و دانشجویان  سال 1339

بخش داخلی دکتر عزیزی و دکتر مولوی و دانشجویان سال ۱۳۳۹

بخش خون آقایان دکترها کیهانی شریفیان سیار سال 1375

بخش خون آقایان دکترها کیهانی شریفیان سیار سال ۱۳۷۵

بخش جراحی آقایان دکتر اخوی و دکتر میر سال1331

بخش جراحی آقایان دکتر اخوی و دکتر میر سال۱۳۳۱

بخش جراحی آقای دکتر وثوقی سال 1331

بخش جراحی آقای دکتر وثوقی سال ۱۳۳۱

بخش جراحی آقای دکتر میر سال1331

بخش جراحی آقای دکتر میر سال۱۳۳۱

بخش جراحی  دکتر میر و دانشجویان  سال 1334

بخش جراحی دکتر میر و دانشجویان سال ۱۳۳۴

ب (1)

ب (۱)

سال 1381

سال ۱۳۸۱

سال 1336

سال ۱۳۳۶

بخش مغز و اعصاب آقای دکترچهرازی و اساتید و دانشجویان سال 13

بخش مغز و اعصاب آقای دکترچهرازی و اساتید و دانشجویان سال ۱۳

بخش عفونی  دکتر اقبال و دانشجویان  سال 1331

بخش عفونی دکتر اقبال و دانشجویان سال ۱۳۳۱

بخش روانپزشکی  آقای دکتر رضاعی و دانشجویان سال 1329

بخش روانپزشکی آقای دکتر رضاعی و دانشجویان سال ۱۳۲۹

بخش داخلی آقای دکتر عزیزی و دانشجویان سال 1339

بخش داخلی آقای دکتر عزیزی و دانشجویان سال ۱۳۳۹

بخش داخلی آقای دکتر عزیزی و دانشجویان سال 1331

بخش داخلی آقای دکتر عزیزی و دانشجویان سال ۱۳۳۱

افتتاح کنفرانسهای بالینی سال 1335

افتتاح کنفرانسهای بالینی سال ۱۳۳۵

سال 1336

سال ۱۳۳۶