مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری اتاق عمل های انستیتو کانسر

 

 

سال 1336

سال ۱۳۳۶

سال 1381

سال ۱۳۸۱

سال 1336

سال ۱۳۳۶

سال 1381

سال ۱۳۸۱

سال 1383

سال ۱۳۸۳