مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخشهای درمانی بیمارستان ولیعصر(عج)

 

 

NICUبخش

NICUبخش

آزمایشگاه

آزمایشگاه

بخش آی سی یو

بخش آی سی یو

بخش توراکس و مدیکال انکولوژی

بخش توراکس و مدیکال انکولوژی

بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

بخش روماتولوژی

بخش روماتولوژی

بخش غدد

بخش غدد

بخش گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی

بخش گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی

بخش نوزادان

بخش نوزادان