مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخشهای درمانی انستیو کانسر

 

 

افتتاح کنفرانسهای بالینی سال 1335

افتتاح کنفرانسهای بالینی سال ۱۳۳۵

آی سی یو

آی سی یو

بخش پاتولوژی  سال 1336

بخش پاتولوژی سال ۱۳۳۶

بخش پاتولوژی ایمونوهیستوشیمی

بخش پاتولوژی ایمونوهیستوشیمی

بخش پاتولوژی سال 1351

بخش پاتولوژی سال ۱۳۵۱

بخش پنتیک

بخش پنتیک

بخش جراحی سال 1336

بخش جراحی سال ۱۳۳۶

بخش جراحی  سال 1336

بخش جراحی سال ۱۳۳۶

بخش رادیوتراپی  سال 1336

بخش رادیوتراپی سال ۱۳۳۶

بخش رادیوتراپی سال 1336

بخش رادیوتراپی سال ۱۳۳۶

بخش رادیوتراپی سال 1336

بخش رادیوتراپی سال ۱۳۳۶

بخش رادیولوژی  سال 1335

بخش رادیولوژی سال ۱۳۳۵

بخش رادیولوژی  سال 1336

بخش رادیولوژی سال ۱۳۳۶

بخش رادیولوژی سال 1336

بخش رادیولوژی سال ۱۳۳۶

بخش رادیولوژی سال 1387

بخش رادیولوژی سال ۱۳۸۷

بخش کانسر 1 زنان

بخش کانسر ۱ زنان

بخش کانسر 3 مردان

بخش کانسر ۳ مردان

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی  سال 1387

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی سال ۱۳۸۷

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی سال 1387

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی سال ۱۳۸۷

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی سال 1387

دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی سال ۱۳۸۷

دستگاه کبالت رادیوتراپی سال 1387

دستگاه کبالت رادیوتراپی سال ۱۳۸۷

سال 1336

سال ۱۳۳۶

موزه بخش پاتولوژی  سال 1336

موزه بخش پاتولوژی سال ۱۳۳۶

میکروسکوپ الکترونی بخش پاتولوژی  سال 1350

میکروسکوپ الکترونی بخش پاتولوژی سال ۱۳۵۰

میکروسکوپ الکترونی بخش پاتولوژی سال 1387

میکروسکوپ الکترونی بخش پاتولوژی سال ۱۳۸۷

میکروسکوپ الکترونی سال 1348

میکروسکوپ الکترونی سال ۱۳۴۸

میکروسکوپ الکترونی سال 1387

میکروسکوپ الکترونی سال ۱۳۸۷