مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری تالار شهید

افتتاح دستگاه تلویزیون مداربسته   سال 1336

افتتاح دستگاه تلویزیون مداربسته سال ۱۳۳۶

سال 1331

سال ۱۳۳۱

سال 1352

سال ۱۳۵۲

سال 1386

سال ۱۳۸۶

سال 1327

سال ۱۳۲۷

سال 1328

سال ۱۳۲۸

سال 1336

سال ۱۳۳۶

سال 1337

سال ۱۳۳۷

سال 1352

سال ۱۳۵۲

سال 1384

سال ۱۳۸۴

سال 1386

سال ۱۳۸۶

سال1331

سال۱۳۳۱

سال1386

سال۱۳۸۶

نمایشگاه وسایل سمعی بصری قدیمی استفاده شده در تالار  سال 138

نمایشگاه وسایل سمعی بصری قدیمی استفاده شده در تالار سال ۱۳۸