مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کمیته های علمی و اجرائی

مرکز اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار کننده کمیته های زیر در مشارکت با سایر بخش های بالینی میباشد:

◊کمیته تریاژ
◊کمیته راهبردی اورژانس
◊کمیته تعیین تکلیف بیماران اورژانس
◊کمیته علمی تروما
◊کمیته مورتالیتی و موربیدتی
◊کمیته بحران و شرایط اضطراری

اعضای هیئت علمی مرکز اورژانس  در کمیته های بیمارستانی زیر نقش های برجسته و موثر دارند:

◊کمیته دستیاری
◊کمیته اجرایی تروما
◊کمیته احیاCPR
◊کمیته کنترل عفونت
◊کمیته دارو و اقتصاد درمان
◊کمیته تجهیزات