مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

پروتکل های مرکز

مرکز اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در ارتباط و همکاری با سایر بخشهای بیمارستان، پروتکل های علمی و عملی زیر را طراحی و بکار میگیرد:

◊پروتکل تریاژ ESI
◊پروتکل استروک (کد سما)
◊پروتکل ۲۴۷ MI
◊پروتکل ترانسفوزیون اورژانس
◊پروتکل تروما
◊پروتکل بحران