مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آزمایشگاه و پاتولوژی