مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد Acute Area

 

 

در ورودی بخش اورژانس یک قرار دارد و فضایی در حدود ۳۵ متر مربع است و گنجایش ۴ بیمار نیازمند مانیتوریگ و مراقبت بحرانی را به طور موقت دارد. از این فضا برای معاینه اولیه، گرفتن شرح حال و انجام اقدامات تشخیصی – درمانی اولیه و پایدارکننده علایم حیاتی بیماران بستری در بخش اورژانس یک استفاده میشود. این فضا در تمام طول شبانه روز یک پرستار ویژه و با تجربه و یک کمک بهیار دارد. در این فضا اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه مانند سونوگرافی بر بالین و یا پروسیجرهای مهم مانند انتوباسیون تراشه، کارگذاری کاتترهای ورید مرکزی، توراسنتز و پاراسنتز توسط دستیاران و اساتید طب اورژانس انجام میپذیرد، سپس بیمار به داخل فضاهای بستری Cubicle در اورژانس یک منتقل میشود. به طور متوسط در هر ۲۴ ساعت تعداد ۵۰ بیمار نسبتا بدحال با سطح تریاژ دو تا سه در این واحد پذیرفته میشوند و اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی برای ایشان شروع میشود.