مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد حقوق گیرندگان خدمت

 

 

مسئول: دکتر علی رسولی
مدرک تحصیلی:

 


 

مروری بر شرح وظایف واحد:

 

⇐ تدوین و بازنگری سالیانه خط مشی های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
⇐ ارزیابی مستمر سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت در حوزه الف) اطلاع رسانی و ارتباطات       ب) تسهیلات و حمایتها
⇐ نظارت بر حسن اجرای سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
⇐ استخراج نتایج ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن و ارجاع به مسئولین مربوطه
⇐ انجام نظرسنجی مستمر تلفنی از واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهها ، بخشهای بستری و اورژانس ها و اورژانس زایمان درحیطه های پزشکی ،پرستاری و رفاهی با پرسشنامه های جداگانه هر سه ماه یک بار
⇐ تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی و ارجاع آن به روسا و سرپرستاران بخشها و رئیس مجتمع و معاونین پشتیبانی و درمان هر سه ماه یک بار
⇐ نظرسنجی حضوری و مصاحبه با بیماران و استخراج مشکلات و مکاتبه با مسولین مربوطه هر سه ماه یک بار

⇐ رضایت سنجی از بیماران:یکی از وظایف این دفتر ،به صورت مستمر نظرات بخشی از مراجعین به مجتمع که نمونه قابل اتکای آماری از کل مراجعین باشند به جمع آوری نموده و نتایج تحلیلی آن را به صورت ماهیانه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش نماید.

 

روش های نظرسنجی عبارتند از:

 

⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته از مجتمع ترخیص شده اند
⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته در درمانگاه های مجتمع ویزیت شده اند.
⇐ نظرسنجی تلفنی از بیمارانی که ظرف ده روز گذشته از خدمات پاراکلینیکی مجتمع(تصویربرداری، آزمایشگاه) بهره برده اند.
⇐ نظرسنجی های میدانی با استفاده از پرسشنامه از بین مراجعین به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ نظرسنجی کیفی از طریق مصاحبه عمیق با مراجعین به واحدهای مختلف مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ گزارشات نتایج رسیدگی به شکایات ، نظرسنجی ها و بازدیدهای میدانی حقوق گیرنده خدمت به همراه اقدامات اصلاحی/برنامه عملیاتی پیشنهادی بصورت فصلی به معاونت درمان مجتمع منعکس می شود.
⇐ وظیفه دیگر این واحد انجام بازدیدهای میدانی است که بر اساس چک لیست استخراج شده از استانداردهای اعتباربخشی کشوری حقوق گیرنده خدمت می باشد.

 

 

جهت دریافت دستورالعمل های مربوط به حقوق گیرندگان خدمت  ⇐⇐ اینجا ⇒⇒ کلیک کنید.

 

 


 

کارشناسان واحد:

 

صغری علیمردانی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

صغری علیمردانی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸

فاطمه احمدی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

فاطمه احمدی، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸

ثریا شریفی چوبر، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

ثریا شریفی چوبر، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸

الهام عمادی پرند، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

الهام عمادی پرند، کارشناس حقوق گیرندگان خدمت ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸

پوران غفاری، کارمند واحد نظارت بر درمان ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

پوران غفاری، کارمند واحد نظارت بر درمان ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸

مریم حاجی پور، کارشناس واحد نظارت بر درمان ، شماره تماس داخلی 2835- 2258

مریم حاجی پور، کارشناس واحد نظارت بر درمان ، شماره تماس داخلی ۲۸۳۵- ۲۲۵۸