مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی پتانسیل مطالعات و فعالیتهای پژوهشی

با توجه به حضور مستمر اعضای هیئت علمی طب اورژانس در بخش های اورژانس و نظارت بر آموزش دستیاری، پایان نامه های متعددی در این مرکز به سرانجام رسیده و در حال اجرا میباشند. مرکز اورژانس مجتمع علاوه بر استقبال از اجرای پایان نامه های دستیاری، از پذیرفتن پایان نامه های دوره پزشکی عمومی نیز استقبال مینماید.

زمینه های تحقیقی موجود در مرکز اورژانس مجتمع شامل موارد زیر است:

◊تحقیق در زمینه نوآوری های مدریت درمانی مصدومان مولتیپل تروما
◊تحقیق در زمینه مدیریت درمانی بیماران دچار وضعیت شوک و نیازمند مراقبت بحرانی
◊تحقیق در زمینه کنترل و مدیریت درد حاد
◊تحقیق در زمینه فعالیتهای مدیریتی و پشتیبانی بخش اورژانس
◊تحقیق در آموزش بالینی پزشکی
◊تحقیق در زمینه مدیریت شرایط اضطراری و بحران
◊تحقیق و بررسی سیستماتیک داروها یا روش های درمانی در اورژانس
◊تحقیق در زمینه روش ها و نوآوری های تصویر برداری رادیولوژی پزشکی
◊تحقیق در زمینه روش ها و نوآوری های سونوگرافی بر بالین