مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی همایش ها و دوره های بازآموزی

فعالیتهای آموزشی گروه طب اورژانس شامل برگزاری سمینارها و کارگاه های بازآموزی تخصصی با ثبت در سامانه بازآموزی مدون وزارت خانه و اخذ امتیاز بازآموزی نیز می باشد از سالها قبل تا کنون ادامه دارد. هدف اصلی از برگزاری این همایش ها، حفظ روزآمدی علمی و عملی فارغ التحصیلان رشته طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی  تهران یا شرکت کنندگان از سایر دانشگاه ها میباشد.

هدف جانبی از برگزاری این همایش ها توانمندسازی اعضای هیئت علمی شاغل در گروه در ارائه سخنرانی ها و برگزاری کارگاه ها با محتوی نوآورانه و متمرکز بر دستاوردهای نوین تشخیصی، درمانی و مدیریتی در حیطه تخصص طب اورژانس در دنیا است.

فهرست همایش های برگزار شده در طی سال گذشته از قرار زیر میباشد: