مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی مسئولین پرستاری

 

مسئولان قبلی:

سوپروایزر اورژانس: خانم سیمین رنجبران (۱۳۸۳ – ۱۳۹۳)
سرپرستار اورژانس یک و دو: خانم کتایون ظهیریان (۱۳۸۳ – ۱۳۸۷)
سرپرستار اورژانس یک: خانم آمنه شکوری (۱۳۸۷ – ۱۳۹۵)
سرپرستار اورژانس دو: خانم مریم پوروهابی (۱۳۸۷ – ۱۳۹۵)
سرپرستار اورژانس سه: خانم کتایون ظهیریان (۱۳۹۰ – ۱۳۹۵)
سرپرستار اورژانس یک و دو: خانم لیلا رجایی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۵)

مسئولان فعلی:

سوپروایزر مرکز اورژانس مجتمع: خانم مهناز قائمی (۱۳۹۶ – تاکنون)
سرپرستار بخش اورژانس یک: آقای صمد شمشاد (۱۳۹۶ – تاکنون)
سرپرستار بخش اورژانس دو: خانم مهری احمدیان (۱۳۹۵ – تاکنون)
سرپرستار بخش ICU اورژانس: خانم صدیقه شریفی نسب (۱۳۹۵ – تاکنون)
جانشین سرپرستار (staff) بخش اورژانس یک: خانم شور انگیز عقیلی
جانشین سرپرستار (staff) بخش اورژانس دو: خانم معصومه کفیلی
جانشین سرپرستار(staff) بخشICU اورژانس: خانم مهین رضاپور