مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی مجله علمی – پژوهشی گروه طب اورژانس

مجله تخصصی علمی – پژوهشی گروه آموزشی طب اورژانس با نام “ Advanced Journal of Emergency Medicine “ به زبان انگلیسی به صورت فصل نامه و به صورت online منتشر میشود.

دفتر مجله در طبقه دوم ساختمان اورژانس واقع شده است. سردبیر مجله دکتر محمد جلیلی، استاد گروه آموزشی طب اورژانس و مدیر مسوول مجله دکتر شروین فرهمند، دانشیار گروه آموزشی طب اورژانس می باشند.
آدرس مجله http://ajem.tums.ac.ir/index.php/ajem میباشد. این مجله در تعدادی از نمایه های معتبر بین المللی اندکس شده است و پذیرای مقالات پژوهشی و آموزشی برای داوری و پذیرش برای چاپ در مجله می باشد.