مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی فرایند واحد تریاژ

 

با توجه به دستورالعمل کشوری تریاژ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام بیماران و مصدومان مراجعه کننده به مرکز اورژانس مجتمع بسته به فوریت و وخامت شرایط بالینی در پنج سطح تریاژ میشوند.

واحد تراژ در ورودی ساختمان اورژانس واقع شده است. سطح یک تریاژ بدحال ترین بیمار می باشند که در لحظه ورود، نیاز به بالاترین سطح از خدمات تخصصی و فوق تخصصی دارند و در اتاق احیا خدمات درمانی به این گروه از بیماران ارائه می شود و در مقابل بیماران سطح پنجم تریاژ که بهترین وضعیت بالینی را دارند، در واحد اتاق معاینه سرپایی ویزیت تخصصی می شوند.

 

نحوه عملکرد کلی واحد تریاژ بر اساس الگوی  ← ESI 4  →  به صورت زیر است:

 

 

◊تریاژ توسط تعداد خاصی از پرستاران دوره دیده و با تجربه صورت میگیرد.
◊در اولین ویزیت تخصصی امکان تغییر سطح تریاژ توسط پزشک درمانگر بر اساس پرتکل های مشخص و مصوب می باشد.
◊در شرایط بحران و مصدومین با تعداد بسیار (Mass Casualties)، نحوه تریاژ بر اساس پروتکل های مصوب، تغییر میکند.