مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاون پشتیبانی

 

معاون پشتیبانی: آقای محمود معصومی گودرزی
مدرک تحصیلی : 


مسئول دفتر:    
شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی دفتر: 


برخی از وظایف مهم این معاونت به شرح زیر می باشد: