مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی روسا و مسئولین

 

 

 

 

رئیس مرکز اورژانس: دکتر محمد افضلی مقدم

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

مرتبه ی علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 


 

 

سرپرست امور عمومی مرکز اورژانس: آقای علی آهنگر

 

کارشناس ارشد آموزشی گروه و مسئول دفتر ریاست مرکز: خانم مهتاب امانی

 

کارشناس آموزش: خانم مائده زمانی

 

مسئول واحد ترخیص: خانم مریم اسدالهی

 

مسئول واحد مددکاری: خانم دیواندری

 

مسئول واحد پذیرش و بایگانی: خانم معدنی

 

مسئول انتظامات اورژانس: آقای زارع