مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیر درمان

 

مدیر: دکتر علی گنجعلی خان حاکمی
تحصیلات: دکترای پزشکی عمومی


مسئول دفتر:
شماره تماس مستقیم دفتر:
شماره تماس داخلی دفتر:


وظایف:

◊برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات تشخیصی-درمانی در مجتمع
◊ساماندهی امور پذیرش و مدارک پزشکی
◊رسیدگی به شکایات مراجعین و سایر شکایات واصله در واحد رسیدگی به شکایات در راستای بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات فرآیندی
◊برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مجتمع
◊برنامه ریزی به منظور استفاده مشترک و بهینه از تجهیزات پزشکی موجود در مجتمع توسط واحدها
◊ارتباط نزدیک با واحد نظارت بر درمان در راستای عملیاتی نمودن سیستم نظارت مؤثر بر فعالیت های تشخیصی-درمانی در مجتمع
◊نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل اداره تختهای بیمارستان با هدف کاهش مدت اقامت بیماران و افزایش بهره وری از تختهای مجتمع
◊نظارت و ساماندهی کلیه فرآیندهای تشخیصی-درمانی مرتبط با اورژانس و بلوک زایما