مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه پزشکی هسته ای

 

 

رئیس درمانگاه: دکتر سعید فرزانه فر
مدرک تحصیلی : فوق تخصص پزشکی هسته ای
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:

 


 

منشی درمانگاه  :                            شماره تماس مستقیم :                                 شماره تماس داخلی :

 


 

سرپرستار درمانگاه :    خانم پاک سرشت                                   شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه پزشکی هسته ای:

 

درمانگاههای بخش پزشکی هسته ای در طبقه زیر زمین مرکز قراردارد

 

 


 

برنامه درمانگاه پزشکی هسته ای:

 

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه پزشکی هسته ای:

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاهپزشکی هسته ای: