مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه عصر انستیتو کانسر

اسامی پزشکان عصر درمانگاه کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
جراحی دکتر محمودزاده دکتر معماری

دکتر شیرخدا

دکتر میری دکتر شیرخدا دکتر حریرچی
قلب دکتر صادقیان دکتر شرافتی دکتر سرداری دکتر صادقیان دکتر عباسیان
انکولوژی دکتر رودینی دکتر اسفندبد

 دکتر وفایی زاده

دکتر رودینی

 دکتر صفریان

دکتر اسفند بد 

 دکتر میرزانیا

 دکتر شاهی 

 دکتر وفایی زاده

 دکتر صفریان

بیهوشی دکتر جعفرنژاد دکتر پسته ای دکتر نبویان دکترر حیمی متغیر
رادیوتراپی دکتر هاشمی

دکتر کاظمیان

دکتر کلاغچی

دکتر فرزین

دکتر کاظمیان

 دکتر فرهان

 دکتر حداد

دکتر هاشمی

دکتر حداد

دکتر کلاغچی

 دکتر بابایی

دکتر لشگری

دکتر عصمتی

 دکتر مداح

دکتر فرهان 

 دکتر عقیلی

 دکتر فرزین

دکتر عصمتی

 دکتر لشگری 

 دکتر بابایی