مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خودمراقبتی و آموزش به بیمار در درمانگاهها