مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

سوپروایزران دفتر پرستاری

 

 

 

سیده معصومه حسینی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی ۲۳۱۸-مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

فرزانه صدری،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر ارشد نیروی انسانی، داخلی: ۲۰۶۴ - مستقیم:۶۱۱۹۲۰۶۴

علیرضا خورشاهیان،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۵۷۱ - مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

مرداویج صابری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2571- مستقیم:66581618

مرداویج صابری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۵۷۱- مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

مینا فدایی ثابت،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

مینا فدایی ثابت،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

احمد شمسیان،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2686 - مستقیم:66581597

احمد شمسیان،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۶ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

سهیلا بهرامعلی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر ارشد بالینی ساختمان امام ، داخلی: 2687 - مستقیم:66581597

سهیلا بهرامعلی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر ارشد بالینی ساختمان امام ، داخلی: ۲۶۸۷ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

اعظم قاهان،  کارشناس  پرستاری، سمت: سوپروایزرکنترل عفونت، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

اعظم قاهان، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزرکنترل عفونت، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

هاریه رسولی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی اتاق عمل،  داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

هاریه رسولی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی اتاق عمل، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

اسفندیار عسگری،کارشناس پرستاری، سوپروایزرآموزشی و سوپروایزر ارشد اورژانس و کانسر، داخلی 2571 - مستقیم:66581618

اسفندیار عسگری،کارشناس پرستاری، سوپروایزرآموزشی و سوپروایزر ارشد اورژانس و کانسر، داخلی ۲۵۷۱ - مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

حسین زاغری،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2323 - مستقیم:66581597

حسین زاغری،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۲۳ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

زهرا نجم زاده، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزشی، داخلی: 2688 - مستقیم:66437205

زهرا نجم زاده، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزشی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۴۳۷۲۰۵

محمد نظری اشتهاردی،سوپروایزر بالینی، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۶ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

فاطمه غلامی گزاف رودی، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

فاطمه غلامی گزاف رودی، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

مریم آبادی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688- مستقیم:66581597

مریم آبادی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

اکرم عفیفه، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر کنترل عفونت ، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

اکرم عفیفه، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر کنترل عفونت ، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

مژگان شهریاری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688- مستقیم:66581597

مژگان شهریاری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

اکرم صفری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2686 - مستقیم:66581597

اکرم صفری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۶ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

مهناز قائمی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر ارشد بالینی ساختمان ولیعصر(عج)، داخلی: 2323- مستقیم:66581597

مهناز قائمی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر ارشد بالینی ساختمان ولیعصر(عج)، داخلی: ۲۳۲۳- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

آمنه شکوری، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

آمنه شکوری، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

فاطمه حمیدی فر،کارشناس پرستاری، سمت: کارشناس اعتباربخشی، داخلی: 2687 - مستقیم:66581597

فاطمه حمیدی فر،کارشناس پرستاری، سمت: کارشناس اعتباربخشی، داخلی: ۲۶۸۷ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

زهرا خراسانی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۵۷۱ - مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

حسین ملا اسماعیلی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی داخلی: 2571 - مستقیم:66581618

حسین ملا اسماعیلی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی داخلی: ۲۵۷۱ - مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

محمدعلی شمسی، کارشناس ارشد هوشبری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688 - مستقیم:66581597

محمدعلی شمسی، کارشناس ارشد هوشبری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

لیلا دهداری،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۶ - مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

مرجان کلانتری، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2571 - مستقیم:66581618

مرجان کلانتری، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۵۷۱ - مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

حسین کرمی جزه، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزشی داخلی: 2688 - مستقیم:66437205

حسین کرمی جزه، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزشی داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۴۳۷۲۰۵

پری آقایی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2319 - مستقیم:66940020

پری آقایی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۱۹ - مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

لطیفه خادم یمنی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2318 - مستقیم:66940020

لطیفه خادم یمنی،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۱۸ - مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

محبوبه محقق منتظری،  کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2318 - مستقیم:66940020

محبوبه محقق منتظری، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۱۸ - مستقیم:۶۶۹۴۰۰۲۰

سامان فعلی مقدم، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزربالین ، داخلی: 2323 - مستقیم:66581597

سامان فعلی مقدم، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزربالین ، داخلی: ۲۳۲۳ - مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

زهرا میرزائی مقدم، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2318 - مستقیم:669420020

زهرا میرزائی مقدم، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۱۸ - مستقیم:۶۶۹۴۲۰۰۲۰

هاشم اسماعیل بیگی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2323- مستقیم:66581597

هاشم اسماعیل بیگی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۳۲۳- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

مژگان باغانی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: 2688- مستقیم:66581597

مژگان باغانی، کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

مریم پوروهابی، کارشناس پرستاری، سمت: مسئول مدیریت تخت، داخلی: 2280- مستقیم:66581597

مریم پوروهابی، کارشناس پرستاری، سمت: مسئول مدیریت تخت، داخلی: ۲۲۸۰- مستقیم:۶۶۵۸۱۵۹۷

سپیده سعیدیان،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزش به بیمار، داخلی: ۲۵۷۰ - مستقیم:۶۶۵۸۱۶۱۸

عباس وروانی فراهانی، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزش به بیمار، داخلی: 2688 - مستقیم:66437205

عباس وروانی فراهانی، کارشناس ارشد پرستاری، سمت: سوپروایزر آموزش به بیمار، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۴۳۷۲۰۵

اطهره رنجبر،کارشناس پرستاری، سمت: سوپروایزر بالینی، داخلی: ۲۶۸۸ - مستقیم:۶۶۴۳۷۲۰۵