مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاونین مجتمع بیمارستانی

 


  • دکتر سید رضا رئیس کرمی

    معاون اموردانشگاهی


  • دکتر سید علی دهقان منشادی

    معاون درمان


  • آقای محمود معصومی گودرزی

    معاون پشتیبانی