مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

روسای مجتمع بیمارستانی

 


 • دکتر خسرو صادق نیت
  رئیس مجتمع بیمارستانی

 


 • دکتر حبیب الله محمودزاده
  رئیس انستیتو کانسر

 • دکتر عباس علی بخشی
  رئیس بیمارستان ولیعصر(عج)

 • دکتر علیرضا کاظمینی
  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)

 


 • دکتر حسین قناعتی
  رئیس مرکز تصویربرداری

 • دکتر سید حسین سیدحسینی داورانی
  رئیس مرکز اورژانس

 • دکتر فاطمه کیخا
  رئیس درمانگاه ها