مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

امور خیرین

 

 

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن        به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی