مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش ICU اورژانس

 

 

این بخش در طبقه دوم مرکز اورژانس مجتمع واقع شده است. سرپرستی بخش برعهده جناب آقای دکتر سامرند فتاح قاضی است که متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه  هستند. سرپرستار بخش سرکار خانم شریفی نسب میباشد. این بخش دارای ۱۷ تخت مراقبت ویژه استاندارد با امکانات کامل پایش علایم حیاتی مرکزی  میباشد. به طور متوسط در هر ماه تعداد ۵۰ بیمار در این بخش پذیرش میشوند و متوسط ۴۰ بیمار پس از سپری شدن شرایط بحرانی به بخش های بستری مجتمع منتقل میشوند.