مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش اورژانس ۲

 

 

 

 

دارای ۹ فضای مجزای درمانی (Cubicle) است که در حالت عادی توانایی اقامت دو بیمار را دارد و در شرایط بحرانی این تعداد به چهار بیمار قابل افزایش است. در کل در شرایط عادی بخش اورژانس دو توانایی پذیرش و بستری ۱۸ بیمار را دارد و در شرایط بحرانی این تعداد به ۳۶ عدد قابل افزایش است. این بخش سیستم پایش ثابت علائم حیاتی را ندارد ولی تعدادی دستگاه پایش پرتابل دارد که در شرایط خاص و یه صورت موقت قابل استفاده می باشند. این بخش به طور متوسط پذیرای ۸۰ بیمار با سطح تریاژ سه یا چهار میباشد که تقریبا دوسوم از این بیماران در فاصله حداکثر ۲۴ ساعت از زمان بستری مرخص و یک سوم دیگر در بخش های بیمارستانی بستری میشوند.

بخش اورژانس دو طبق پروتکل بحران مرکز اورژانس متجمع توانایی دارد در کمتر از ۲ ساعت تبدیل به بخش پذیرش مصدومین ناشی از حوادث و بحرانها شود.