مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش اورژانس ۱

 

 

 

دارای ۱۱ فضای درمانی مجزا(Cubicle)  است که در حالت عادی توانایی اقامت دو بیمار نیازمند مراقبت بحرانی را دارد و در شرایط بحرانی این تعداد به چهار بیمار افزایش می یابد. در شرایط عادی، بخش اورژانس یک توانایی پذیرش و بستری ۲۲ بیمار نیازمند مراقبت بحرانی با امکانات پایش ثابت را دارد و در شرایط اضطرار این تعداد به بیش ۴۴ تخت  با امکان فراهم نمودن پایش پرتابل افزایش می باید. ظرفیت نهایی این بخش برای پذیرش بیماران نیازمند به ونتیلاسیون مکانیکی در بیشترین حالت تنها ۲۲ تخت میباشد. به طور متوسط تعداد ۵۰ بیمار نسبتا بدحال با سطح تریاژ دو تا سه در این بخش بستری و تحت مراقبت بحرانی قرار میگیرند، و تقریبا ۳۰  بیمار به بستری در بخش های ICU یا بخش های بستری یا اتاق های عمل نیازمند می باشند.