مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اتاق عمل ولیعصر(عج)

 

رئیس : دکتر رفیعیان
مدرک تحصیلی :
رتبه علمی:                             پست الکترونیک:


منشی آموزشی بخش :                                                شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :                                            شماره فکس:


سرپرستار بخش :                                            شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش:


معرفی بخش